Plac Zwycięstwa 2, 90-365 Łódź
Magda Skibka Komunikacja Architektów Marek Wnętrzarskich
Regulamin

Regulamin www.plndesigngroup.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym; POCK jest również Kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://plndesigngroup.pl.
 5. Sprzedawca – prowadzący  działalność gospodarczą Magdalena Skibka PR Consulting ul. Batalionów Chłopskich 2/128, Łódź 94-058 NIP 947-19-46-543.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem www.plndesigngroup.pl, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z www.plndesigngroup.pl, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem www.plndesigngroup.pl nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na www.plndesigngroup.pl.
 7. Wszystkie ceny podane na www.plndesigngroup.pl są cenami netto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem www.plndesigngroup.pl, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest drogą mailową, na adres: szkolenia@plndesigngroup.pl.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są odpłatne.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze z oferty www.plndesigngroup.pl, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony www.plndesigngroup.pl. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony www.plndesigngroup.pl.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem www.plndesigngroup.pl, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia@plndesigngroup.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem www.plndesigngroup.pl. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronie www.plndesigngroup.pl oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem www.plndesigngroup.pl mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie wysyłając wiadomość e-mail na adres szkolenia@plndesigngroup.pl.
 2. W wiadomości email konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia: rodzaj usługi, dane potrzebne do wystawienia faktury VAT oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę jest jego odpowiedź w formie wiadomości e-mail wraz z załącznikiem w postaci faktury VAT oraz w przypadku usługi „Konsultacje” – briefem do wypełnienia po stronie Kupującego.

§ 6

Płatność

 1. Jedyną dostępną opcją płatności jest płatność elektroniczna.
 2. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Wykonanie umowy

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest terminowe opłacenie Faktury VAT przez Kupującego.
 2. Dodatkowo w przypadku usługi:

„Konsultacje 90 minut” oraz „Konsultacje 180 minut”/ Architekt – Warunkiem przeprowadzenia konsultacji jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 7 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Audyt Social Media Architekta”/ Architekt – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 30 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Strategia marki i komunikacji PR”/ Architekt – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 30 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Strategia Social Media”/ Architekt – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 30 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Szkolenie: Współpraca z mediami”/ Architekt/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Szkolenie: Budowa marki osobistej”/ Architekt – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Trzymiesięczny mentoring dla architektów”/ Architekt – Warunkiem rozpoczęcia mentoringu jest opłacenie 50% wartości zamówienia netto na maksymalnie 30 dni roboczych przed pierwszym spotkaniem online, kolejne 25% w drugim miesiącu mentoringu, a pozostałe 25% – w trzecim.

„Audyt Social Media Marki”/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 30 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Konsultacje indywidualne 60 minut”/ Marka – Warunkiem przeprowadzenia konsultacji jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 7 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Dla fotografów i stylistów wnętrz: Pokaż swoją sesję w mediach!”/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Konsultacje: Jak wypromować swoją markę?”/ Marka – Warunkiem przeprowadzenia konsultacji jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 7 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Szkolenie: Współpraca z architektami”/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Strategia współpracy z architektami”/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 30 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Strategia marki i komunikacji PR”/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV oraz odesłanie wypełnionego briefu na maksymalnie 30 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Szkolenie dla architektów w Twoim showroomie!”/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV maksymalnie na 21 dni roboczych przed spotkaniem online.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie maksymalnie:

„Konsultacje 90 minut” oraz „Konsultacje 180 minut”/ Architekt – 7 dni od dnia realizacji usługi tj. spotkania.

„Audyt Social Media Architekta”/ Architekt – 21 dni od dnia realizacji usługi tj. termin rozpoczęcia audytu, o którym poinformowany został Kupujący.

„Strategia marki i komunikacji PR”/ Architekt – – 21 dni od dnia realizacji usługi tj. termin rozpoczęcia opracowania strategii, o którym poinformowany został Kupujący.

„Strategia Social Media”/ Architekt – 21 dni od dnia realizacji usługi tj. termin rozpoczęcia opracowania strategii, o którym poinformowany został Kupujący.

„Szkolenie: Współpraca z mediami”/ Architekt/ Marka – 14 dni od dnia realizacji usługi tj. daty szkolenia.

„Szkolenie: Budowa marki osobistej”/ Architekt – 14 dni od dnia realizacji usługi tj. daty szkolenia.

„Trzymiesięczny mentoring dla architektów”/ Architekt – 21 dni od dnia realizacji usługi tj. pierwsze spotkanie w ramach procesu mentoringowego.

„Audyt Social Media Marki”/ Marka– 21 dni od dnia realizacji usługi tj. termin rozpoczęcia audytu, o którym poinformowany został Kupujący.

„Konsultacje indywidualne 60 minut”/ Marka -7 dni od dnia realizacji usługi tj. spotkania.

„Dla fotografów i stylistów wnętrz: Pokaż swoją sesję w mediach!”/ Marka – Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie FV maksymalnie na 14 dni roboczych przed spotkaniem online.

„Konsultacje: Jak wypromować swoją markę?”/ Marka – 7 dni od dnia realizacji usługi tj. spotkania.

„Szkolenie: Współpraca z architektami”/ Marka – 14 dni od dnia realizacji usługi tj. daty szkolenia.

„Strategia współpracy z architektami”/ Marka – 21 dni od dnia realizacji usługi tj. termin rozpoczęcia opracowania strategii, o którym poinformowany został Kupujący.

„Strategia marki i komunikacji PR”/ Marka – 21 dni od dnia realizacji usługi tj. termin rozpoczęcia opracowania strategii, o którym poinformowany został Kupujący.

„Szkolenie dla architektów w Twoim showroomie!”/ Marka – 21 dni od dnia realizacji usługi tj. daty szkolenia.

 1. Sprzedający zwróci na wskazane konto Kupującego 100% kwoty widniejące na Fakturze VAT wystawionej na rzecz Kupującego. Nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli Kupujący będzie chciał odstąpić od zawartej umowy na realizację usługi w terminie poniżej określonej liczby dni np. w przypadku „Konsultacje 90 minut” oraz „Konsultacje 180 minut”/ Architekt” – 6 dni przed terminem spotkania online — Sprzedający nie zwraca Kupującemu kwoty za zamawianą usługę.
 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo pocztą elektroniczną.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Strona www.plndesigngroup.pl wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie usług na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronie www.plndesigngroup.pl bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11/08/2023r.